Quote Post

format_quote ความง่าย คือ สิ่งจำเป็น ของเครื่องมือในโลกยุคใหม่
~ พลากร สอนสร้างเว็บ

การโพสคำคมนั้นต้องมีเรื่องราวประกอบด้วย เช่น เมื่อเราโพสคำคมว่า “ความง่าย คือ สิ่งจำเป็น ของเครื่องมือในโลกยุคใหม่” เราก็จะต้องมีเรื่องราวด้วยว่า ถ้าเครื่องมือของเราใช้ไม่ง่ายพอ ลูกค้าของเราก็จะไม่อยู่รอ ให้เราตอบคำถาม

ABOUT THE AUTHOR

palagorn prasootsangchan
palagorn prasootsangchan

RELATED POSTS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *